REGULAMIN z dnia 24.05.2018

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną bloga internetowego primanatura.pl.
Z dnia 24.05.2018

I. Preambuła

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego primanatura.pl, zwanego dalej Blogiem oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Bloga i jest dostępny online na Blogu pod adresem https://www.primanatura.pl/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie w formie papierowej.
 2. Wydawcą i Właścicielem Bloga jest firma Primanatura Piotr Podermański, z siedzibą w Bieńkówce 62, 34-212 Bieńkówka, woj. małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 1015394-2012, będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej (NIP): PL 679-209-05-29. Nr Regon firmy to: 351495521.
  1. Kontakt z Wydawcą – emailowy: info@primanatura.com, telefoniczny: +48 667 94 26 46.
 3. Integralnymi załącznikami do Regulaminu są:
  1. Polityka prywatności.
  2. Polityka dotycząca wykorzystania cookies.
  3. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Nota prawna.

II. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Artykuł – pojedynczy utwór opublikowany na Blogu, nie będący Komentarzem

Autor – osoba fizyczna tworząca treść Artykułu lub inną zawartość Bloga, np. zdjęcie, film itp. będąca twórcą utworu w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami

Komentarz – dobrowolny wpis pod Artykułem dokonany przez Użytkownika lub Autora

Korzystanie z Bloga – każda czynność Użytkownika prowadzącą do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Blogu.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Bloga

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawcę wymienione i opisane w Regulaminie

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Usług, w tym z treści i funkcjonalności zawartych w ramach Bloga, np. możliwość komentowania treści Bloga.

III. Postanowienia ogólne

 1.  Właściciel, Wydawca i Autorzy mają konstytucyjne prawo do swobodnego wypowiadania się w każdym temacie z zastrzeżeniem punktu 5. Kwestię odpowiedzialności za publikowane wypowiedzi reguluje Załącznik D do niniejszego Regulaminu: Nota prawna.
 2. Aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Bloga niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzenia elektronicznego pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z oprogramowaniem do przeglądania zasobów sieci internetowej typu Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, akceptującym pliki typu cookies
  2. aktywnego konta poczty e-mail
  3. korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Bloga może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania, np. Java, Java Script oraz akceptacji cookies. Kwestię Cookies reguluje szerzej załącznik B do niniejszego Regulaminu: Polityka dotycząca wykorzystania Cookies
 3. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i korzystać z Usług tylko pod warunkiem pełnej akceptacji treści Regulaminu. Korzystając z Usług Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi postanowieniami regulaminu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią oraz formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Bloga, w szczególności zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Bloga w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Bloga internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z Bloga w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, Autorów i Wydawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Bloga jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z Bloga w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Wydawca oświadcza, że publiczny charakter sieci internetowej, która umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem danych osobowych Użytkownika, które mogą zostać przejęte przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik powinien korzystać z odpowiednich środków technicznych, by zminimalizować te zagrożenia, np. programów antywirusowych i chroniących tożsamość w sieci Internet. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną została zawarta w Załączniku C do niniejszego Regulaminu.

IV. Usługi

 1. Wydawca za pośrednictwem Bloga umożliwia korzystanie z usług nieodpłatnych świadczonych w sieci internetowej polegających na korzystaniu z funkcjonalności Bloga po zaakceptowaniu jego Regulaminu w całości, w szczególności polegających na:
  1. udostępnianiu do przeglądania oraz odczytywania treści zamieszczonych na Blogu, w tym informacji, artykułów i innych materiałów (tekstów, grafik, zdjęć, reklam, linków, danych, np. plików elektronicznych itd.)
  2. udostępnianiu Autorom miejsca na Blogu w celu publikacji Artykułów, tj. ich zamieszczania na Blogu i wyświetlania, przy czym wybór Autorów oraz zasady publikacji ich dzieł są zależne od Wydawcy i podlegają indywidualnym ustaleniom między Autorem i Wydawcą, w szczególności Wydawca zastrzega sobie prawo:
   1. odmowy publikacji w każdym czasie bez podania przyczyny
   2. nie odsyłania przesyłanych mu, a nie zamówionych materiałów
   3. usunięcia opublikowanego Artykułu w każdym czasie, bez podania przyczyny
   4. dokonywania zmian redaktorskich w nadesłanych tekstach, w tym korekty dostrzeżonych błędów, nadawania lub zmiany tytułów lub śródtytułów, a także innych edycji wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka.
  3. udostępnianiu Użytkownikom miejsca na blogu w celu zamieszczania i wyświetlania Komentarza pod warunkiem, że Użytkownik:
   1. zamieszcza go dobrowolnie i nieodpłatnie, zgodnie z postanowieniami opisanymi w części V, szczególnie w punktach 4-7 .
   2. posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
   3. redaguje treść w sposób przejrzysty i zrozumiały, co podlega ocenie Wydawcy
   4. nie zamieszcza treści bezprawnych,
   5. nie narusza dóbr osobistych innych osób, w tym nie obraża innych Użytkowników, Autorów lub Wydawcy,
   6. nie zamieszcza wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
   7. nie zamieszcza w treści Komentarza danych osobowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
   8. nie zamieszcza w treści Komentarza adresów stron internetowych ani treści o charakterze reklamowym (spam).
 2. Korzystanie z Usług, o których mowa w p. 1 jest możliwe jedynie w przypadku całkowitej akceptacji Regulaminu i oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Jeżeli jakieś treści są oznaczone jako adresowane do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.
 4. W celu należytej ochrony treści przed spamem, zamieszczenie Komentarza wymaga, aby Użytkownik wprowadził podpis (w dowolnej, wybranej przez Użytkownika formie, np. pseudonim) oraz kontaktowy adres e-mail. Wprowadzenie tych danych jest dobrowolne, jednak niewprowadzenie ich uniemożliwia zamieszczenie Komentarza.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika.
 6. Treści zawarte na Blogu mają wyłącznie charakter edukacyjny lub polemiczny i nie mogą być utożsamiane z profesjonalną poradą lekarską zgodnie z Notą Prawną wyrażoną w załączniku D.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do:
  1. decydowania, jakie treści i w jakim czasie są publikowane na Blogu, w tym do ręcznego zatwierdzania Komentarzy
  2. dokonywania zmian treści Bloga w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez powiadamiania Użytkownika,
  3. rezygnacji z opublikowania Komentarza lub opublikowanie Komentarza częściowo, bez podania przyczyny
  4. czasowego wyłączania Bloga, zarówno z przyczyn technicznych, organizacyjnych, jak i innych zależnych i niezależnych od Wydawcy.

V. Prawa autorskie, prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej

 1. Zawartość Bloga w całości podlega ochronie praw autorskich, praw majątkowych i praw własności intelektualnej.
 2. Wszelkie prawa do Bloga, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Blogu, plików elektronicznych typu: e-booki, audiobooki i inne produkty zamieszczanych do odczytania w odpowiednim urządzeniu elektronicznym należą do Wydawcy, przy czym:
  1. Prawa autorskie są własnością Autora (twórcy dzieła) i automatycznie podlegają bezterminowej ochronie prawnej począwszy od chwili stworzenia dzieła. O ile nie zawarto umowy na piśmie innej treści, Autor przekazuje swoje dzieło do publikacji na Blogu (np. wciskając przycisk WYŚLIJ po napisaniu komentarza) dobrowolnie i nieodpłatnie, udzielając jednocześnie Wydawcy niewyłącznej, bezterminowej licencji swoich praw zezwalającej na korzystanie z dzieła w zakresie:
   1. rozporządzania dziełem przez Wydawcę, w tym gromadzenia, przechowywania i archiwizowania w formie papierowej, elektronicznej, audiowizualnej oraz poprzez dowolne inne medium nieistniejące jeszcze w momencie publikacji tego Regulaminu
   2. dokonywania opracowań utworów
   3. publicznego rozpowszechniania dzieła (publikowania) poprzez wszelkie formy wydawnicze, w tym internetowe, drukarskie oraz dowolne inne nieistniejące jeszcze w momencie publikacji tego Regulaminu w postaci elektronicznej, papierowej, audiowizualnej oraz dowolnej innej nieistniejącej jeszcze w momencie publikacji tego Regulaminu i czerpania z tych publikacji korzyści majątkowych.
   4. opatrywania dzieła komentarzami Wydawcy, Autorów lub Użytkowników zgodnie z oferowaną funkcjonalnością Bloga.
  2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych, logotypy, znaki firmowe i towarowe lub inne zarejestrowane oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych Bloga w celu ich prezentacji należą do ich właścicieli i podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.).
 3. Zawartość Bloga w całości podlega ochronie praw autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności żadna część ani całość treści zawartych na stronach internetowych Bloga nie może być:
  1. powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób tj. z uwzględnieniem wszelkich dostępnych mediów, w tym elektronicznych, mechanicznych lub innych jeszcze nie istniejących w momencie publikacji tego Regulaminu,
  2. kopiowana, w tym przepisywana ręcznie, digitalizowana, fotokopiowana lub kopiowana w inny jeszcze sposób nie istniejący w momencie publikacji tego Regulaminu
  3. zamieszczana w Internecie bez pisemnej zgody Wydawcy z zastrzeżeniem punktu 4.
 4. Wydawca zezwala na:
  1. gromadzenie wszelkich treści Bloga wyłącznie do użytku osobistego w postaci ich wydrukowania na papierze lub zapisania w postaci pliku elektronicznego na urządzeniu elektronicznym przeznaczonym do użytku osobistego, przy czym zakazuje się ich dalszego publicznego upowszechniania.
  2. publiczne cytowanie fragmentów treści Artykułów i Komentarzy maksymalnie do 150 słów tylko pod warunkiem zamieszczenia bezpośrednio za cytowanym fragmentem w sposób wyraźny i czytelny ustępu o następującej treści: „Autor: (tutaj dane autora cytowanego fragmentu zgodnie z ujawnionymi na Blogu). Tekst zaczerpnięty z serwisu internetowego www.primanatura.pl”, przy czym w przypadku cytowania w internecie konieczne jest dodanie do aktywnego linku bezpośrednio do cytowanego artykułu wychodzącego z treści: „www.primanatura.pl„.
 5.  Jakiekolwiek inne niż wskazane w punkcie 4 użycie lub wykorzystanie treści Bloga w całości lub w części bez pisemnej zgody Wydawcy stanowi naruszenie prawa, jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

VI. Dane osobowe

 1. Wydawca może zbierać dane osobowe Użytkownika oraz Autora w postaci podpisu, adresu email, adresu IP oraz danych zawartych w dobrowolnie publikowanych przez nich treściach.
 2. Dane Użytkownika w postaci podpisu, adresu email i adresu IP są niezbędne do realizacji Usługi zamieszczenia Komentarza i podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie tych danych uniemożliwia skorzystanie z Usługi.
 3. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
 4. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Bloga reguluje szerzej załącznik A do niniejszego Regulaminu pt. „Polityka prywatności” oraz załącznik B do niniejszego Regulaminu: „Polityka dotycząca wykorzystania cookies” dostępne na niniejszej stronie, a także poprzez oddzielne linki w menu górnym: REGULAMINY I POLITYKI.
 5. Wydawca spełnia obowiązek informacyjny RODO poprzez publikację Informacji zgodnej z RODO (link w menu górnym: REGULAMINY I POLITYKI)

VII. Rozstrzyganie sporów.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25.05.2018.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów IT wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Bloga, działanie siły wyższej, zmiana przepisów prawnych, wyroki sądowe, decyzje administracyjne lub wewnętrzne zmiany organizacyjne Wydawcy.
 4. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym w Regulaminie.
 5. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informację na stronie głównej Bloga.
 6. Użytkownicy, którzy zamieścili na Blogu Artykuły lub Komentarze zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
 7. W razie, gdy Użytkownik, którego Artykuł lub Komentarz został opublikowany na Blogu, nie akceptuje zmian Regulaminu, w dowolnym czasie może zażądać usunięcia swojego Artykułu lub Komentarza i/lub swoich danych z Bloga lub ich anonimizację.
 8. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Bloga.

ZAŁĄCZNIK A: Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Możesz korzystać z naszego Bloga tylko pod warunkiem pełnej akceptacji warunków Regulaminu, w tym warunków opisanych w Polityce prywatności.

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez blog internetowy prowadzony pod adresem www.primanatura.pl (zwany dalej Blogiem) przez Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienkówka 62, 34-212 Bieńkówka i jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej w skrócie: RODO.
 3. Administratorem danych osobowych (ADO) Autorów i Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Bloga jest Wydawca, czyli  Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienkówka 62, 34-212 Bieńkówka, e-mail: info@primanatura.pl, telefon: 667 94 26 46.
 4. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Autora lub Użytkownika w czasie zamieszczania Artykułu lub Komentarza odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowej realizacji Usługi.
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Autora lub Użytkownika w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Użytkownika. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Autora lub Użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. Administrator przechowuje dane osobowe Autora lub Użytkownika do momentu wyrażenia przez Autora lub Użytkownika woli usunięcia Artykułu lub Komentarza lub danych z Bloga, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy w zależności od tego, który okres skończy się później.
 7. Odbiorcami danych osobowych Autora lub Użytkownika przetwarzanych przez Administratora są operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie wszystkich danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, w tym umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, natomiast podpis Autora w dowolnie wybranej przez Autora formie zgodnie z charakterem Usług oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest ujawniany publicznie wraz z publikowanym dziełem (Artykuł, Komentarz itp.).
 8. Dane osobowe Autora lub Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przez RODO oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,  z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).
 9.  Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Autora lub Użytkownika:
  1. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkownika
  2. Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie środków technicznych, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, na poziomie wysokim, np:
   1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
   2. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę antyspamową;
   3. zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.
  3. Podjęte przez Administratora działania w celu ochrony danych osobowych nie zwalniają Użytkownika z indywidualnego obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną określonymi w załączniku C Regulaminu Bloga.
 10.  Prawa Użytkownika Bloga w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora
  1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu i adresu e-mail.
  2. Użytkownikowi, który zamieścił komentarz, a tym samym swoje dane w postaci podpisu i adresu e-mail, przysługuje prawo:
   1. do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   2. do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem.
  4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usługi publikacji Komentarza. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia tej Usługi.
 11. Politykę cookies zawarto w załączniku nr B do Regulaminu.
 12. Obowiązek informacyjny RODO realizujemy na stronie: Informacja zgodna z RODO.

ZAŁĄCZNIK B: Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka dotycząca wykorzystania cookies stanowi integralną część Regulaminu. Możesz korzystać z naszego Bloga tylko pod warunkiem pełnej akceptacji warunków Regulaminu, w tym warunków opisanych w Polityce dotyczącej wykorzystania cookies.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Wydawcę bloga internetowego www.primanatura.pl, zwanego dalej Blogiem.
 2. Wyjaśnienie użytych terminów:
  Administrator – oznacza Wydawcę, czyli firmę Primanatura Piotr Podermański, z siedzibą w Bieńkówce 62, 34-212 Bieńkówka, woj. małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 1015394-2012, NIP: PL 679-209-05-29, REGON: 351495521, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  Serwis – oznacza stronę internetową Bloga, pod którą Administrator prowadzi blog internetowy, działający w domenie primanatura.pl.
  Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji Bloga, m.in:
   i) dostosowania zawartości Bloga do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Bloga;
   ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych i popularyzacji Serwisu
   i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np.:
   i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, w tym: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np.:
   i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   ii) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
   iii) Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]
  4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, w tym:
   i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
   vi) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]
   vii) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
  5. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, w tym:
   i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
  6. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
 3. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać szczegółowe zasady korzystania przez nich z plików cookies, w szczególności Polityka ochrony prywatności Google dostępna jest pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 2. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z którego Użytkownik korzysta.
 4. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

ZAŁĄCZNIK C: Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Niniejsza Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi integralną część Regulaminu. Możesz korzystać z naszego Bloga tylko pod warunkiem pełnej akceptacji warunków Regulaminu, w tym warunków opisanych w Informacji o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Mając na uwadze maksymalne bezpieczeństwo Użytkowników, Wydawca bloga internetowego www.primanatura.pl uprzejmie przypomina Użytkownikom, że:

 1. Działanie sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
 2. Wydawca Bloga nie ma wpływu na działanie i dostępność sieci Internet.
 3. Korzystanie z komunikacji elektronicznej w sieci Internet jest narażone na ingerencję osób trzecich.
 4. Wydawca Bloga podejmuje ciągłe działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji oraz usprawniające korzystanie ze Bloga, zastrzega jednak, że nie ma możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).
 6. Każdy użytkownik korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet powinien zadbać o własne bezpieczeństwo przez zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami oraz przez zachowanie w poufności swoich danych osobowych w tym loginów i haseł do serwisów internetowych.
 7. Wydawca Bloga nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie haseł i loginów.

ZAŁĄCZNIK D: Nota prawna

Niniejsza Nota prawna stanowi integralną część Regulaminu. Możesz korzystać z naszego Bloga tylko pod warunkiem pełnej akceptacji warunków Regulaminu, w tym warunków opisanych w Nocie Prawnej.

 1. Informujemy, że ani Właściciel, ani Wydawca, ani Autorzy Bloga nie świadczą medycznego doradztwa ani usług i nie mają intencji wchodzenia z Użytkownikami w relację lekarz – pacjent, dlatego żadne treści zamieszczane w ramach Bloga, w tym opisane w Artykułach i Komentarzach procedury i sugestie nie mogą być traktowane jako forma konsultacji lekarskiej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej.
 2. Właściciel, Wydawca, Autorzy i Użytkownicy korzystają z konstytucyjnego prawa do wyrażania swoich poglądów, w tym osądów oraz pozyskiwania informacji i rozpowszechniania uzyskanych informacji.
 3. Ani Właściciel, ani Wydawca, ani Autorzy nie odpowiadają za niezawodność i skuteczność rozpowszechnianych informacji ani za poprawne z nich korzystanie, jak również nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie (szkody rzeczywiste jak i utracone korzyści) poniesione przez Użytkownika w wyniku zastosowania się do opublikowanej na Blogu informacji.
 4. Wydawca uprzejmie przypomina Użytkownikom, że:
  1. stosowanie jakichkolwiek metod i preparatów medycznych i paramedycznych ZAWSZE powinno być skonsultowane wcześniej z lekarzem lub wykwalifikowanym terapeutą w związku ze specyficznymi potrzebami zdrowotnymi każdej osoby.
  2. według aktualnie obowiązującego prawa suplementy diety nie są lekami i nie służą do diagnozowania, leczenia chorób, ani zapobiegania chorobom.
  3. treść etykiety/ulotki dołączanej do każdego produktu ma pierwszeństwo przed informacjami zawartymi na Blogu.