Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Możesz korzystać z naszego Bloga tylko pod warunkiem pełnej akceptacji warunków Regulaminu, w tym warunków opisanych w Polityce prywatności.

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez blog internetowy prowadzony pod adresem www.primanatura.pl (zwany dalej Blogiem) przez Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienkówka 62, 34-212 Bieńkówka i jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej w skrócie: RODO.
 3. Administratorem danych osobowych (ADO) Autorów i Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Bloga jest Wydawca, czyli  Primanatura Piotr Podermański z siedzibą w Bienkówka 62, 34-212 Bieńkówka, e-mail: info@primanatura.pl, telefon: 667 94 26 46.
 4. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Autora lub Użytkownika w czasie zamieszczania Artykułu lub Komentarza odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowej realizacji Usługi.
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Autora lub Użytkownika w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Użytkownika. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Autora lub Użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. Administrator przechowuje dane osobowe Autora lub Użytkownika do momentu wyrażenia przez Autora lub Użytkownika woli usunięcia Artykułu lub Komentarza lub danych z Bloga, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy w zależności od tego, który okres skończy się później.
 7. Odbiorcami danych osobowych Autora lub Użytkownika przetwarzanych przez Administratora są operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie wszystkich danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, w tym umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, natomiast podpis Autora w dowolnie wybranej przez Autora formie zgodnie z charakterem Usług oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest ujawniany publicznie wraz z publikowanym dziełem (Artykuł, Komentarz itp.).
 8. Dane osobowe Autora lub Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przez RODO oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,  z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).
 9.  Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Autora lub Użytkownika:
  1. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkownika
  2. Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie środków technicznych, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, na poziomie wysokim, np:
   1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
   2. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę antyspamową;
   3. zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.
  3. Podjęte przez Administratora działania w celu ochrony danych osobowych nie zwalniają Użytkownika z indywidualnego obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną określonymi w załączniku C Regulaminu Bloga.
 10.  Prawa Użytkownika Bloga w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora
  1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu i adresu e-mail.
  2. Autorowi oraz Użytkownikowi, który zamieścił Artykuł lub Komentarz, a tym samym swoje dane w postaci przynajmniej podpisu i adresu e-mail, przysługuje prawo:
   1. do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   2. do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem.
  4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Autora jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usługi publikacji Artykułu lub Komentarza. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia tej Usługi.
 11. Politykę cookies zawarto w załączniku nr B do Regulaminu.
 12. Obowiązek informacyjny RODO realizujemy na stronie: INFORMACJA zgodna z RODO.